РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ В ПЛОВДИВ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КОНКУРС ЗА КОНЦЕРТНА ЗАЛА НА ПЛ. ЦЕНТРАЛЕН

На 16 май 2019 г. по предложение на Кмета на Община Пловдив инж. Иван Тотев Общинският съвет на Пловдив прие следното решение: Одобрява да се предоставят 10 000 лева на Фондация „Дом за Пловдивската опера“ за съвместно организиране и финансиране на национален архитектурен конкурс за обемно-пространствено решение и изследване на възможността за изграждане на сграда – център за музикално сценично изкуство в УПИ І – административна сграда, ПИ с идентификатор 56784.522.937, гр. Пловдив с бюджет от 20 000 лв. по задание, изготвено и финансирано от Фондацията (като нефинансов принос в размер на 3 000 лв.), съгласувано с ползвателя – Държавна опера – Пловдив и одобрено от ЕСУТ на община Пловдив.